Хотел Парадайс и Европейски програми

ДЕМЕКС ГРУП ЕНД СПА РЕЗОРТС ООД – бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

На 11.10.2021 г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерство на икономиката и ДЕМЕКС ГРУП ЕНД СПА РЕЗОРТС ООД. Предоставяната помощ е в размер на 50 000 лв. и се осъществява в рамките на процедура BG16RFOP002-2.089-0152-C01, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Средствата могат да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите, в това число, разходи за трудови възнаграждения на персонала, режийни разходи,  разходи за външни услуги и др.